Logo Ekman Bolig - Bolig

Sagsnr. 40501966

Erhvervsgrund på 2533 kvm. udstykket fra Jernager 15


Jf. gældende lokalplan for området må grunden kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.

Området må anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Boligen må ikke opføres før der er etableret erhverv på ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 jfr. gældende lokalplan for området.

For yderligere information om anvendelse, bebyggelse m.m., se da gældende lokalplan for området, som kan fås hos Ekman Erhverv.

Til top